Đơn xin nhập xứ

Trong khi chờ đợi được chấp thuận, xin Cha Chính Xứ và HĐMVGX nhận nơi đây lòng kính trọng và biết ơn của toàn thể gia đình.
Xuất trình: Sổ gia đình Công giáo, Hộ khẩu hoặc Tạm trú (nộp photocopy)