Lễ Mùng Hai Tết, Cầu Cho Ông Bà Tổ Tiên

Ngày 26/01/2020, Thánh Lễ lúc 6g30

138
0