THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG

Phúc âm: Mt 8,5-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến hỏi Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng bé nhà tôi đau liệt ở nhà, nó đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó.” Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy đến nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán mội lời, thì thằng bé nhà tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi, thì anh ta đi, tôi bảo người kia đến thì anh ta đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong lsrael. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng nhiều người từ Phương Đông và Phương Tây, sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, lsaac và Giacóp trong Nước Trời.”

Suy Niệm

Viên đại đội trưởng là một sĩ quan trong quân đội Rôma, chỉ huy hơn 100 người lính. Người Do Thái ghét những sĩ quan này vì sự áp bức của họ. Hơn nữa, viên sĩ quan này có thể tự hào về chức vụ của mình. Tuy nhiên, ông đã vượt qua sự thù ghét và kiêu căng để đến với Chúa Giêsu. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã ngạc nhiên và khen ngợi đức tin mạnh mẽ của ông, Mùa Vọng là mùa trông mong Chúa Giêsu đến. Hãy tự hỏi xem trong đời sống chúng ta, có điều gì đang ngăn cản chúng ta đón Chúa đến.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng con biết từ bỏ tính tự ái và kiêu căng, để biết quan tâm đến nhau nhiều hơn, và để đón Chúa đến trong gia đình chúng con.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

23+