THỨ SÁU XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN

CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATERANO

Phúc âm: Ga 2,13-22

Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. […] Bấy giờ người Do Thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do Thái đáp lại: “Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?”. Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. […].

Suy Niệm

Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ vì đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự và cũng là nơi mà con người có thể đến gặp gỡ Thiên Chúa. Đền thờ Lateranô là nhà thờ chính tòa Rôma có ngai tòa của Đức Giáo hoàng. Đền thờ này cũng như mọi nhà thờ giáo xứ đều là đấu chỉ hữu hình sự hiệp nhất trong Giáo Hội, Nhiệm thể của Chúa Kitô. Sự hiệp nhất này mời gọi mỗi người phải biết chăm lo cho nhà thờ xứ đạo là nơi thờ phượng Thiên Chúa cách xứng hợp qua việc cử hành Thánh lễ, cử hành các Bí tích…Như thế, mỗi người chúng ta mới thực sự là những viên đá sống động, trở thành đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Chúa sẽ ngự trong chúng ta (x. 1Cr 3,16).

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài thánh hóa để gia đình chúng con được hiệp nhất nên một và trở thành những viên đá sống động xây dựng đền thờ Nước Chúa giữa trần gian này. Amen.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

23+