THỨ TƯ TUẦN XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN

Phúc âm: Lc 11,1-4

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông.” Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: “Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ.”

Suy Niệm

Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha. Trong Kinh Lạy Cha, trước hết chúng ta cầu xin cho “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện. ” Như thế, cầu nguyện không phải là kéo Chúa xuống với những nhu cầu của chúng ta, nhưng trái lại, là để Chúa đưa chúng ta vào thế giới của Người. Nhờ đó, chúng ta mang lấy trái tim của Chúa, cách nhìn của Chúa, phản ứng của Chúa. Nhờ đó, chúng ta biết yêu thương, tha thứ theo gương Chúa Giêsu.

Cầu Nguyện

Đọc Kinh Lạy Cha

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

22+