Lịch học khóa Tân Tòng và Hôn Nhân 2019

1462
NĂM 2019
Khóa I 
– Dự Tòng: khai giảng ngày 01/10/2019 – kết thúc ngày 21/12/2019
– Hôn Nhân: khai giảng ngày 03/10/2019 – kết thúc ngày 20/12/2019
NĂM 2020 (2 khóa/năm)
khóa I
– Dự Tòng: khai giảng ngày 13/02/2020 – kết thúc ngày 13/05/2020
– Hôn Nhân: khai giảng ngày 14/02/2020 – kết thúc ngày 14/05/2020
khóa II
 – Dự Tòng: khai giảng ngày 07/07/2020 – kết thúc ngày 09/10/2020
– Hôn Nhân: khai giảng ngày 06/07/2020 – kết thúc ngày 08/10/2020
1+