Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên

PHÚC ÂM: Mt 10, 1-7

   Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

   Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

   Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến'”.

Suy Niệm

Chúa Giêsu thiết lập Nhóm Mười Hai tông đồ và sai các ngài đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Sứ mệnh ấy vẫn được tiếp nối trong suốt chiều dài của lịch sử Hội Thánh. Các giám mục ngày nay là những người kế vị các thánh tông đồ, để hướng dẫn toàn thể Hội Thánh trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng Nước Trời. Là người sống trong Hội Thánh, chúng ta đừng quên cầu nguyện cho các ngài và vâng nghe các ngài, để thi hành sứ mệnh mà Chúa Giêsu trao phó cho Hội Thánh.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thưong và tín nhiệm chúng con. Xin Chúa giúp mọi người trong gia đình chúng con biết yêu mến và sống theo Lời Chúa để chúng con trở thành những tông đồ nhiệt thành của Nước Chúa.

13+