Thứ Tư tuần X Thường Niên

PHÚC ÂM: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Suy Niệm

Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ lề luật nhưng để kiện toàn, và Người kiện toàn bằng luật yêu thương. Người cho thấy giá trị cao cả nhất và cần thiết nhất của cuộc sống chính là tình yêu. Một ngôi nhà đẹp đến đâu mà thiếu vắng tình người thì cũng giống như một ngôi nhà hoang hoặc kho phế liệu; một xã hội phát triển đến đâu mà thiếu tình người thì chẳng khác nào một bãi sa mạc. Chúa Giêsu không phủ nhân luật pháp nhưng cần đem lại cho luật pháp hồn sống. Hồn sống của luật pháp phải là tình thương.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con biết sống yêu thương nhau chân thành, từ đó chúng con gieo rắc tỉnh thưong tới những người xung quanh.

12+