Tối nay đọc gì 10-03-2019

123

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay: Lc 4:1-13


Phúc Âm: Lc 4:1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.
Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.
Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.


Suy Niệm

Muốn Thiên Chúa làm theo ý mình là một cám dỗ phổ biến nơi mỗi người chúng ta. Điều này xảy ra là vì chúng ta chưa biết sống như Chúa Giêsu: sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Vậy, chúng ta có nhìn nhận mọi sự trong thế gian này là những phương tiện để đạt đến ơn cứu độ không? Đối diện với những cám dỗ Chúa Giêsu đã dùng Lời Chúa và Thánh Ý Cha để chiến đấu, chúng ta sẽ lấy gì làm vũ khí cho cuộc chiến cám dỗ của mình ?


Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chiến thắng trước những cám dỗ của ma quỷ nhờ sống thánh ý Chúa Cha. Xin Chúa ban ơn cho mỗi người trong gia đình chúng con biết noi gương Chúa: “Không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng Lời Chúa nữa”. Và, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.


Nguồn: Theo tập sách Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày

1+