Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa đã chọn ông thánh Phanxicô Xavie trẩy sang Phương Đông này, giảng dạy soi sáng muôn dân được rỗi linh hồn, cùng mở đường cho nhiều thầy cả theo sang cùng bắt chước như vậy.

Chúng con là kẻ ngây muội, xưa nay chẳng có công gì đáng cho sự gì lành, mà ơn trọng Đức Giêsu đã soi đến nước này, cho chúng con biết được đạo thánh Đức Chúa Trời là sáng thật, cùng là đàng công chính cho mọi sự lành đời sau.

Chúng con cám ơn Đức Chúa Giêsu chẳng có khi đừng, cùng trông cậy vì công nghiệp ông thánh Phanxicô Xavie, cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một rộng sáng ra, cùng phá hết mọi sự rối, phù hộ vua chúa, kính chuộng Chúa sinh nên trời đất muôn vật, mà thờ phượng cho đời này trị nước thái bình đời sau hưởng phúc Thiên đàng.

Lại xin cho các thầy cả được mọi sự lành bằng yên, giữ lấy linh hồn chúng con; cùng xin gìn giữ giúp sức cho các bổn đạo một ngày một tin cho bền cho đáng ngày sau hưởng phúc Thiên đàng đời đời chẳng cùng. Amen.

0