Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 04/04/2021, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1. Catrina Siêna Vũ Hoàng Lam Anh
2. Beaugeois Lâm An Anthony
3. Anna Nguyễn Tăng Lan Khuê
4. Inhaxiô Lương Hoàng Nguyên
5. Antôn Võ Ngọc Tường Nguyên
6. Louis, Vinh, Maxime Derville
7. Malo, Son, Gerard Derville
8. Giuse Lê Tuấn Khải
9. Maria Nguyễn Lê Thùy Dương
10. Nicola Nguyễn Tiến Phát
Giáo xứ chúc mừng các gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

9+