Giờ lễ

137

Ngày thường 6g00 chiều

Thứ 7: 2 Thánh Lễ

  • Lễ tiếng Anh (English mass) lúc 16:45
  • và lễ thay thế Chúa Nhật lúc 18:00

Chủ nhật: 3 Thánh Lễ

  • 5:00, 7:00 sáng, 6:00 chiều.
  • Chúa nhật thứ tư trong tháng: Rửa tội trẻ em.