Ngày 17, 18, 19/12/2020 lúc 18:00, Giáo Xứ Thiên Thần có tổ chức Tĩnh Tâm Mùa Vọng và Giải Tội.
Xin Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự.

2+